Privacy Policy

Deze website is eigendom van de Apotheek Peetermans
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Vijversstraat 36, 3500 Hasselt
Telefoon: 011/ 21 05 58
E-mail: info@apotheekpeetermans.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0 477 755 286
KBO nummer: 0477 755 286

Hierna genoemd: de apotheek.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord
met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-
of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de apotheek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De apotheek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen
onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte
informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site
onbeschikbaar zou zijn, zal de apotheek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo
snel mogelijk recht te zetten.
De apotheek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De apotheek geeft geen garanties
voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk
gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de
website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou
voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De apotheek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere
of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van
deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip,
zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s
of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere
van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De apotheek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden
voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het
gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de
verantwoordelijke voor de verwerking: Annelies Peetermans.
Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over
hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het
verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.apotheekpeetermans.be en door
het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben
genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord,
alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip
persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde
“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de
betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een
of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”
Verwerkingsdoeleinden
De apotheek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en
gepersonaliseerde reclame). Daarnaast worden er door middel van cookies
persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het
gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals
opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679
van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een
mailadres, baseert de apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt
van een webshop, baseert de apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om
farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de
overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te
trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van
de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de
termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op
het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies
worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de
website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd
naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan
laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis
van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens
te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-maIl te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@apotheekpeetermans.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast
heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.
+32 (0)2/274.48.00.